De ideale man – The ideal man

11 december 2010

Vanaf 10 januari a.s. ben ik een van de deelnemers aan een internationaal onderzoeksproject naar ‘de ideale man’, in ArToll Kunstlabor, in Bedburg-Hau (D). Ik verheug me op deze werkperiode als een van de ‘artist’s in residence’, vanwege de mogelijkheid om geconcentreerd aan een nieuw werk over dit thema te werken. Meer nog verheug ik me op de samenwerking met de andere deelnemers en de mogelijkheid elkaar tot grotere hoogten te brengen. Ook jij als bezoeker bent uitgenodigd bij te dragen aan de zoektocht!

Lees meer over het project en de achtergronden in het programma hieronder.

Starting january 10th I’ll be partecipating in a international collaboration between artists & scientists, in a research-project concerning ‘the ideal man’.
I’m looking forward to this period as ‘artist in residence’, at ArToll Kunstlabor in Bedburg-Hau (D).
Participating in this project offers a inspiring cooperation with a very interesting group of international artists & scientists and the possibility to work concentrately on new work on this theme.
You as a visitor are also invited to contribute!

Read more in the English program below.

Kunstenaars en wetenschappers zoeken ideale man!
Kom kijken naar het resultaat en zoek mee…..

Het begon als een persoonlijke zoektocht van Anja Sijben naar de ideale man, een zoektocht in de vorm van tekeningen. In Januari 2011 mondt deze zoektocht uit in een samenwerkingsverband tussen internationale kunstenaars en wetenschappers. Het resultaat: een expositie, een laboratorium, een weblog, een boekje en lezingen voor het publiek.

Wat is de ideale man? Wat is het heersende manbeeld? Wat vinden de mannen zelf? Zullen de ‘oer’verhoudingen ooit veranderen? Gaan we anders op elkaar reageren? Is er een nieuwe man op komst?

Gedurende drie weken in januari 2011 werken internationale kunstenaars samen aan en discussiëren over het thema ‘de ideale man’ in een laboratorium situatie in Artoll, Bedburg Hau, Duitsland (25 km ten oosten van Nijmegen). De werkperiode wordt afgesloten met een expositie. Tijdens de expositie zijn er lezingen, workshops en activiteiten. De lezingen en workshops worden weer vastgelegd en vormen een onderdeel van de zoektocht. Zo kunt ook u een bijdrage leveren aan de zoektocht!

Waar: Artoll, Bedburg Hau. Voor routebeschrijving: http://www.artoll.de/

Openingstijden: 29-30 januari 2011 van 12.00-18.00 uur.Programma* Zaterdag 29 januari opening expositie: 1200 uur.
Deelnemende kunstenaars: Naomi Akimoto (JP), Anton Roca (It), Casper ter Heerdt (NL), Elaine Vis (NL), Michaela Kuhlendahl (DE), Matthijs Muller (NL), Milan Gies (NL), Heather Allen (UK), Guda Koster (NL), Anja Sijben (NL), Nicolai Dudek (DE)
Met een muzikaal experiment rondom de ideale man door operazangeres Renske Wiltink en operazanger Allard Veldman, piano Geke van Schuppen* Zaterdag 29 januari 1400 uur: Het ideale man beeld verandert – Volker Manuth , docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Met voorbeelden uit de kunstgeschiedenis geeft Volker Manuth aan hoe het beeld van de ideale man verandert in de loop van de tijd. Welke deugden zijn belangrijk in een bepaalde periode en een tijd later niet meer. De spreker vertelt over de veranderende ideale man in de kunstgeschiedenis.* Zaterdag 29 januari 1600 uur: De man in transitie – Mees van Dijk, deelnemer aan het boek ‘de man en zijn lichaam’ van Arie Boomsma en Stephan Sanders
Een lezing over transsexualiteit en mannelijkheid. Geboren zijn in een vrouwenlichaam, maar tot de ontdekking komen dat dat lijf je niet ‘past’ en je je eigenlijk man voelt. Dat roept vragen op als: “Wat voor man ben ik dan?”, “Wat voor man zou ik wíllen zijn?”, “Wat vind ik ‘de ideale man’?” (en bestaat die eigenlijk wel?)

* Zondag 30 januari 1200 uur: ideale man brunch à 7,50 euro
Opgeven via anjasijben@hotmail.com

* Zondag 30 januari 1400 uur: Beeldonderzoek naar de ideale man – Greet Lhermitte, trainer en coach, Beeldtanken
Greet Lhermitte heeft een methode ontwikkeld om met het waarnemen van beelden bepaalde vraagstukken op te lossen (Beeldtanken). Ons kijken is met denken en voelen verbonden. Het waarnemen vanuit verschillende standpunten, zoals door Beeldtanken beoogd, nodigt eenieder uit opnieuw naar de gemaakte werken te kijken. Een ervaring die je eigen manier van kijken verbreedt en verdiept.

www.beeldtanken.be* Zondag 30 januari 1600 uur: De emancipatie van de man?- Veronica Vasterling, docent genderstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen i.s.m. Elisabeth Spaan, publicist en onderzoeker.
De emancipatie van de vrouw heeft een einde gemaakt aan de man als vanzelfsprekende norm. De nieuwe situatie is verwarrend voor mannen en vrouwen, maar waarschijnlijk meer voor mannen. Terwijl vrouwen steeds meer oprukken op terreinen die van oudsher door mannen gedomineerd worden (geld, macht, status, opleiding), lijkt de reactie van mannen en van de samenleving verdeeld. Aan de ene kant wordt een mythe opgepoetst (de man als jager), aan de andere kant lijkt er sprake van een voorzichtige emancipatie van de man.* Zondag 30 januari 1800 uur: finissage met een speciaal dankwoord door….de ideale man!Alle lezingen zijn in principe in het Engels. Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden. Kijk voor actueel programma op
http://theidealmanproject.blogspot.com/2010/12/ideal-man-project-artoll-januari-2011.htmlAnja Sijben is kunstenares en curator van het onderzoek naar de ideale man in Artoll.

www.casperterheerdt.nl/

Artists and scientists seek the ideal man!Come, see the results and search along ..

It started as a personal quest of Anja Sijben for the ideal man, a quest in the form of drawings. In January 2011, this quest expanded in a collaboration between international artists and scientists. The result: an exhibition, a laboratory, a blog, a book and lectures for the public.What is the ideal man? What is the statue’s ruling? What do the men themselves? Will the traditional relations ships ever change? Are we going to interact differently? Is there a new man coming up?

During three weeks in January 2011, international artists join forces and discuss the theme “the ideal man” in a laboratory situation Artoll, Bedburg Hau, Germany (25 km east of Nijmegen). The work period ends with an exhibition. During the exhibition, lectures, workshops and activities are organized. The lectures and workshops are logged and are part of the quest. So you too can contribute to the quest!

Where: Artoll, Bedburg Hau. For directions: http://www.artoll.de/

Hours: 29 to 30 January 2011 from 12.00-18.00 hours.

Program* Saturday, January 29 opening exhibition: 1200 hours.

Participating artists: Naomi Akimoto (Jap), Anton Roca (It), Casper ter Heerdt (NL), Nicolai Dudek (DE), Elaine Vis (NL), Michaela Kuhlendahl (DE), Matthijs Muller (NL), Milan Gies (NL ), Heather Allen (UK), Guda Koster (NL), Anja Sijben(NL) With a musical experiment around the ideal man by opera student singer Renske Wiltink and opera student singer Allard Veldman, piano Geke van Schuppen

* Saturday, January 29, 1400 hours: The ideal man image changes – Volker Manuth, art history professor at Radboud University Nijmegen.Using examples from art history Volker Manuth indicates how the image of the ideal man changes over time. What virtues are important in a given period and a time further and no more. The speaker talks about the changing ideal man in art history.

* Saturday, January 29, 1600 hours: The man in transition – Mees van Dijk, participant in the book ‘the man and his body “by Arie Boomsma and Stephan SandersA lecture on transsexualism and masculinity. Born in a woman’s body, but may find that your body does not ‘fit’ and you really feel man. This raises questions like: “What kind of man am I?”, “What kind of man would I be?”, “What I find ‘the perfect man’?” (And does he really exist?)

* Sunday, January 30, 1200 hours: ideal man brunch at 7.50 eurosRegister through anjasijben@hotmail.com* Sunday, January 30 1400 hours: Study on the ideal man image – Greet Lhermitte, trainer and coach, ‘Beeldtanken’ (Image Refueling)Greet Lhermitte has developed a method to solve certain issues with the observation of images (Beeldtanken). Our look is connected with thinking and feeling. Observing from different perspectives, as envisaged by ‘beeldtanken’, invites everyone to look again to the created works. An experience which broadens and deepens your own way of looking. http://www.beeldtanken.be/

* Sunday, January 30 1600 hours: The emancipation of the man – Veronica Vasterling, gender studies professor at Radboud University Nijmegen in cooperation Elizabeth Spaan, writer and researcher.The emancipation of women has made an end to the male as natural norm. The new situation is confusing for men and women, but probably more for men. While women are increasingly advancing in areas traditionally dominated by men (money, power, status, education), it seems that the reaction of men and of the society is divided. On the one hand, a myth is polished (the man as hunter), on the other hand, there appears a prudent emancipation of the man.

* Sunday, January 30 1800 hours: finissage with a special thank you by …. the ideal man!

All lectures are basically in English. Minor changes to the program reserved.

For the latest program / / theidealmanproject.blogspot.com.

Anja Sijben is an artist and curator of the search for the ideal man in Artoll.

http://www.exima.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s